ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN COMMESSO B.V. ALMERE.

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN COMMESSO B.V. ALMERE.

Op al onze diensten, producten en leveringen zijn deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Commesso B.V. van toepassing. Op al onze grafische producten en leveringen zijn tevens de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie van toepassing, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Klik hier om deze te downloaden. 

 

 1. Definities

1.1. afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Commesso B.V. een overeenkomst aangaat.

1.2. algemene voorwaarden: Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Commesso B.V.

1.3. Commesso B.V.: het bedrijf  welke deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomst of een andere tot de tot Commesso B.V. behorende ondernemingen.

1.4. diensten: de door Commesso B.V. aan de afnemer op basis van de overeenkomst te leveren diensten. zoals vermeld op de overeenkomst.

1.5. overeenkomst: de overeenkomst tussen Commesso B.V. en de afnemer voor levering van diensten.

1.6. Partij: iedere partij bij de overeenkomst.

 

 1. Toepassing algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van diensten door Commesso B.V. en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Commesso B.V. en de afnemer.

2.2. Commesso B.V. heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De afnemer zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de algemene voorwaarden. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Met het (voortdurend) afnemen van de diensten door de afnemer na wijziging van de algemene voorwaarden wordt de afnemer geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

2.3. Van de algemene voorwaarden of van één of meer in de algemene voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Commesso B.V. en de afnemer worden afgeweken. Commesso B.V. wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door afnemer worden gehanteerd expliciet van de hand.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Commesso B.V. van de mondelinge of schriftelijke opdracht van de afnemer, dan wel door schriftelijke acceptatie door de afnemer van een door Commesso B.V. verstrekte schriftelijke offerte.

3.2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de diensten en acceptatie van de afnemer door Commesso B.V.

3.3. Commesso B.V. kan op verzoek van de afnemer een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de diensten. De offerte is geldig voor de termijn welke in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte dertig (30) dagen geldig zijn.

3.4. Voorstellen van Commesso B.V. met betrekking tot de diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.

 

 1. Vergoeding en betaling

4.1. De afnemer zal voor de door Commesso B.V. geleverde diensten van  de in de overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de overeenkomst aangewezen wijze. partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.

4.2. Alle in de overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

4.3. Commesso B.V. zal de afnemer factureren voor de door de afnemer verschuldigde bedragen. De afnemer zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen tenzij anders overeengekomen bij levering. Indien de afnemer de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan is de afnemer automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De afnemer is niet gerechtigd om de aan Commesso B.V. verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Commesso B.V. aan de afnemer verschuldigde bedragen.

4.4. In geval van te late betaling heeft Commesso B.V. het recht:

 • de levering van de diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is
 • de wettelijke rente vermeerdert met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Commesso B.V. is ontvangen. De afnemer zal alle kosten vergoeden die Commesso B.V. moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.

4.5. In afwijking van artikel 4.3 kunnen partijen overeenkomen dat de door de afnemer verschuldigde bedragen  contant, bij vooruitbetaling of via automatische incasso zullen worden voldaan, op de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst.

4.6 Indien de afnemer van mening is dat de aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daartegen binnen de in artikel 4 lid 3 vermelde betalingstermijn, schriftelijk en gespecificeerd te reageren. Bij gebreke van een zodanig protest, vervalt het recht om tegen de hoogte van de factuurbedragen bezwaar te maken.

 

 1. Verplichtingen Commesso B.V.

5.1. Commesso B.V. zal de diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst. Commesso B.V. verplicht zich om de afspraken in de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.

5.2. Commesso B.V. behoudt zich het recht voor om de levering van diensten aan de afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de afnemer toerekenbaar tekortdoet in de nakoming van enige verplichting onder deze overeenkomst.

5.3. De diensten worden door Commesso B.V. zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

5.4. De overeengekomen startdatum van de diensten is een streefdatum. Commesso B.V. behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Commesso B.V. wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor afnemer bestaan uit het alsnog leveren door Commesso B.V. van de diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende diensten aan de afnemer, zulks in goed overleg met afnemer.

 

 1. Verplichtingen en beperkingen afnemer

6.1. De afnemer zal de diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst.

6.2. De afnemer is verplicht de levering van de diensten door Commesso B.V. bij aanvang van de verlening van de diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Commesso B.V., bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht de diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien afnemer een gebrek in de diensten aan Commesso B.V. meldt, zal Commesso B.V. zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

6.3. Het is de afnemer niet toegestaan om diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

6.4. Het is de afnemer onder meer niet toegestaan om de diensten te gebruiken voor:

 1. het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
 1. het doen van onrechtmatige uitlatingen;
 2. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
 3. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
 1. het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Commesso B.V. aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
 1. het aannemen van een valse identiteit;
 2. het beperken van derden in de mogelijkheid de door Commesso B.V. aangeboden diensten en/of het Internet te gebruiken.

6.5. afnemer is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de diensten gebruik te kunnen maken.

6.6. Voor zover de diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent de afnemer volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen. De afnemer vrijwaart Commesso B.V. voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. Commesso B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of de diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Commesso B.V.

7.2. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Commesso B.V. jegens de afnemer, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de afnemer aan Commesso B.V. voor de overeengekomen diensten betaalde vergoedingen (exclusief BTW).

7.3. De afnemer vrijwaart Commesso B.V. voor alle schade en/of claims van derden verband houden met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de diensten door de afnemer en (b) het handelen en/of nalaten van de afnemer in strijd met het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

 1. Duur, beëindiging en ontbinding

8.1. De overeenkomst tussen Commesso B.V. en de afnemer wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde plaatsing of periode.

8.2. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen zal de overeenkomst na het verstrijken van de in artikel 8.1 bedoelde periode nooit  automatisch voor een zelfde periode worden verlengd, tenzij vooraf overeengekomen.

8.3. Commesso B.V. is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de afnemer:

 • niet kredietwaardig wordt geacht door Commesso B.V. en/of
 • indien de afnemer een of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt.

8.4. Commesso B.V. is gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien

 • de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
 • het faillissement van de afnemer is aangevraagd;
 • de afnemer in surseance van betaling verkeert; of
 • er surseance van betaling voor de afnemer is aangevraagd.

 

 1. Overmacht

9.1. Commesso B.V. is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, alsmede iedere andere situatie waarop Commesso B.V. geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht is Commesso B.V. niet gehouden enige door de afnemer als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

 

9.2 Commesso B.V.  heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij of na het sluiten van de overeenkomst gebeuren of niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen of verhinderd is haar verplichting na te komen. Hieronder vallen alle vormen van overmacht. Denk dan o.a. aan brand, ongeval op locatie, overstroming, aardbeving, staking, oorlog, virus, pandemie, gewijzigde overheidsmaatregelen of meer ICT-specifiek: “(algemene) storing in de telecommunicatie-infrastructuur, licentieweigering, stroomproblemen op locatie”. Bij (aantoonbare) overmacht zal er door Commesso B.V. in geen enkel geval schadevergoeding worden betaald. De afgesloten overeenkomsten worden voor de duur van de periode van overmacht aangehouden.

 

 1. Intellectuele Eigendom

10.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten die Commesso B.V. in het kader van de overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Commesso B.V. of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de diensten door de afnemer verleent Commesso B.V. aan de afnemer een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de diensten.

10.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke de afnemer aan Commesso B.V. verstrekt in het kader van de overeenkomst, blijven berusten bij de afnemer of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de diensten door Commesso B.V. verleent de afnemer aan Commesso B.V. een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. afnemer vrijwaart Commesso B.V. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Commesso B.V. van de door de afnemer aan Commesso B.V. verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

 

 1. Diversen

11.1. De inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen ter zake van het onderwerp van de overeenkomst.

11.2. Commesso B.V. mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

11.3. Commesso B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afnemer. Commesso B.V. zal de afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op de overeenkomst, de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en/of de levering van de diensten is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst, de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en/of de levering van de diensten zullen, indien tussen Commesso B.V. en de afnemer geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Heeft u vragen omtrent Commesso? neem dan vrijblijvend contact met ons op.